Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej – RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, to jest finansowania działalności socjalnej organizowanej na rzecz
osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynikającego z
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1316 ze zm.) (dalej – uozfśs).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b)
RODO w związku z art. 8 ust. 1 i 2 uozfss.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu
wskazanego wyżej w ust. 3. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację tego celu.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.