Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Projekt unijny "Człowiek - najlepsza inwestycja"

„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III”


Szkoła Podstawowa realizuje od października 2011 projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miedziana Góra” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

Projekt będzie realizowany w latach 2011/2012 i 2012/2013 i obejmie działania:

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematycznej i przyrodniczej

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunku nauk matematyczno – przyrodniczych

- Zajęcia logopedyczne

- Gimnastyka korekcyjna

 Projektem objęci są uczniowie klas I –III wyłonieni w ramach obserwacji uczniów, wywiadu z nauczycielem, rozmowy z rodzicami, orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej, orzeczenia lekarskiego, po wcześniejszym złożeniu przez rodzica odpowiedniego wniosku.

Ponadto w ramach projektu doposażona została baza dydaktyczna naszej szkoły, zakupione zostały niezbędne pomoce i materiały do prowadzenia ww. zajęć.

 

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU UE "INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA"

rodzaj zajęć

nauczyciel prowadzący

klasa

termin

sala

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Armada Małgorzata

1a

piątek - 3 lekcja

16

1b

środa - 6 lekcja

14

1c

Cedro Anna

2a

poniedziałek - 7 lekcja

6

3a

2b

poniedziałek - 8 lekcja

6

3b

czwartek - 7 lekcja

15

3c

2c

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematycznej i przyrodniczej

Wojtyra Danuta

2a

piątek - 7 lekcja

4

1a

wtorek - 6 lekcja

14

2c

Fornalska Zdzisława

2b

środa - 6 lekcja

12a

3a

1b

czwartek - 6 lekcja

7

3b

3c

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunku nauk matematyczno - przyrodniczych

Zapała Małgorzata

1a

środa - 6 lekcja

6

1b

1c

2b

czwartek - 7 lekcja

7

2c

2a

środa - 8 lekcja

6

Pajdak Justyna

3a

poniedziałek - 6 lekcja

6

3b

3c

wtorek - 6 lekcja

7

Gimnastyka korekcyjna

Potrzebowska Elżbieta

1a

wtorek - 6 lekcja

sala zielona

1c

2c

3a

2a

środa - 2 lekcja

sala zielona

3b

3c

Zajęcia logopedyczne

Detko Anna

1a

wtorek - 5 lekcja

sala teatralna

2a

1b

poniedziałek - 2 lekcja

gab. Pedag.

2b

Kozera Jolanta

1c

poniedziałek - 6 lekcja

20

2c

poniedziałek - 7 lekcja

gab. Pedag.

3a

3b

poniedziałek - 9 lekcja

gab. Pedag.