Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

Nasza szkoła bierze udział w realizacji Projektu unijnego ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” skierowanego do uczniów klas pierwszych. Podzielony jest na trzy etapy: I etap trwa od kwietnia do grudnia 2009 roku, II etap kończy się w czerwcu 2010 roku i III etap do kwietnia 2011roku.Każdy etap kończy się pokazem efektów pracy uczniów. Głównym            założeniem Projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działanie we wszystkich dziedzinach prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie : językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej oraz społecznej( intra –i interpersonalnej).   Według H. Gardnera , każdy człowiek ma wiele odrębnych inteligencji , wszystkie są równoważne i wzajemnie ze sobą współpracują. W odniesieniu do dzieci Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji: językową, ruchową, matematyczno-logiczną, wizualno – przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną , interpersonalną i intrapersonalą. Każdy rodzaj inteligencji może być modyfikowany i ciągle rozwijany poprzez odpowiednią stymulację ,właściwą organizację środowiska rozwoju oraz wykorzystanie możliwości dzieci.

Marzena Saługa

Zdjęcia zamieszczono w galerii pt "Droga do wiedzy"