Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Uzyskane środki finansowe

 

Zespół Szkół w Kostomłotach

 

 • Projekt „Moja wiedza- moja przyszłość. Podnoszenie kluczowych kompetencji uczniów z regionu świętokrzyskiego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych- Ekologia w moim regionie- Odnawialne Źródła Energii”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 • Pierwsze  Uczniowskie Doświadczenia Drogą Do Wiedzy-  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia; Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

 

          - przeszkolenie nauczycieli klas pierwszych

 

          - otrzymano zestaw środków dydaktycznych o wartości ponad 8 000 złotych

 

 •  Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. Świętokrzyskiego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

          - 2 uczniów w roku szkolnym 2008/2009,

 

          - 1 uczeń w roku szkolnym 2009/2010,

 

          - 1 uczeń w roku szkolnym 2010/2011,

  - 2 uczniów w roku szkolnym 2012/2013,

 

 • ”Ćwiczę w  szkole i przedszkolu – świat  udźwignę będąc zdrowym”.

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Biznesowych i Edukacyjnych, w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty przeprowadziło projekt pod nazwą ”Ćwiczę w szkole i przedszkolu – świat  udźwignę będąc zdrowym”. Szkoła Podstawowa w Kostomłotach wzięła udział w jego realizacji. Od 20 października do końca I semestru odbywały się zajęcia w ramach profilaktyki wad postawy, a dotyczyły dzieci z klas 0 – III. Były prowadzone w wymiarze 1 godziny tygodniowo, przez nauczycielki mgr Ewę Ziębińska i mgr Elżbietę Potrzebowską. Zajęcia prowadzone były głównie w formie zabawowej, zachęcającej do aktywności fizycznej. Uczniowie uczyli się ćwiczeń wzmacniających i rozciągających. Poznawali znaczenie wykonywanych ćwiczeń.

 

Dzięki udziałowi w projekcie, Szkoła Podstawowa została doposażona w sprzęt sportowy wykorzystywany w ramach gimnastyki korekcyjnej, tj. wałki i piłeczki do masażu, piłki lekarskie, skakanki, drewniane drabinki.

 

 • Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji Na Obszarach Wiejskich w 2009r.

 

W ramach  projektu otrzymano zestaw multimedialny w skład którego wchodzi Tablica multimedialna z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem (rzutnik, laptop)  

 

- 20 000 złotych

 

 • Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów.

 

W ramach  projektu zakupiono:  
wyposażenie gabinetu logopedycznego i pomoce logopedyczne, komputer z  oprogramowaniem i drukarką, materiały teatralne,
wyposażenie placu egzaminacyjnego na kartę rowerową, 500 odblasków.

 

- Wartość wsparcia: 30 000 złotych

 

 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dla Gimnazjum

 

Program Rządowy współfinansowany przez EFS

 

- Wartość wsparcia 14 655,64 złotych

 

 

 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dla Szkoły Podstawowej

 

Program Rządowy współfinansowany przez EFS

 

- Wartość wsparcia 14 655,64 złotych

 

 • Pracownia komputerowa dla Szkoły Podstawowej

 

Program Rządowy współfinansowany przez EFS

 

- Wartość wsparcia 41 797,44 złotych

 

 • Pracownia komputerowa dla Gimnazjum

 

Program Rządowy współfinansowany przez EFS

 

- Wartość wsparcia 41 797,44 złotych

 

 • Dofinansowanie z Rezerwy części oświatowej subwencji na rok 2009 Dofinansowanie do remontu podłóg

 

- Wartość wsparcia 45 000, złotych

 

 • Radosna Szkoła

 

Środki na utworzenie i zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.

 

Program Rządowy współfinansowany przez EFS

 

- Wartość wsparcia 12 000,00 złotych

 

 • Konkurs „Skuterem bezpieczniej” zainicjowany przez Marszałka Województwa Pana Adama Jarubasa a przeprowadzony przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach

 

W ramach  projektu otrzymano skuter   

 

- Wartość wsparcia 5 000 złotych

 

 • Dofinansowanie z Rezerwy części oświatowej subwencji na rok 2010 Dofinansowanie do remontu hydrantów

 

- Wartość wsparcia 9 400, złotych

 

 • Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010r.

 

W ramach  projektu otrzymaliśmy interaktywny zestaw multimedialny w skład którego wchodzi Tablica multimedialna z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem (rzutnik, laptop)  

 

-  Wartość wsparcia 15 790 złotych

 

 • Projekt edukacyjny w ramach Fundacji Rozwoju Wolontariatu: Pierwsza Pomoc w Szkole.

 

W ramach  projektu odbył się w szkole kurs pierwszej pomocy w którym wzięło udział 44 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 

 • Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Miedziana Góra (Realizowany od 01.08.2011 do 31.07.2013).

 

Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

W ramach projektu otrzymamy wsparcie łącznie na kwotę: 79 600 złotych

 

z czego 13600 na pomoce dydaktyczne i 63000 na zajęcia:

 

- dla dzieci z trudnościami w czytaniu

 

- dla dzieci z trudnościami w nauce matematycznej i przyrodniczej

 

- gimnastyki korekcyjnej,

 

- zajęcia logopedyczne,

 

- rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunku nauk mat.-przyr.

 

 • Comenius program współpracy i wymiany międzynarodowej- dla uczniów Gimnazjum

 

- realizowany z Fińskim partnerem Lyseotien Koulu w Sonkajärvi program pod hasłem „The Sounds of Europe” (Dźwięki Europy )- 23 uczniów gimnazjum przebywało 10 dni w Finlandii.

 

Projekt ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie uczniów nauką języków obcych, nowoczesnymi technologiami i innymi kulturami poprzez muzykę jako wspólne zainteresowanie wielu osób. Jego głównym motywem jest „dźwięk”, który łączy w sobie wiele dyscyplin i zachęca do koleracji przedmiotowej. Uczestnicy projektu poszerzać będą swoją wiedzę na temat różnych aspektów dźwięku, jego roli w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Rozwijać będą umiejętności planowania i organizowania korzystając z różnych źródeł informacji i nowych technologii, tj. nagrywanie filmów, prezentacje multimedialne i pracę z tablicami multimedialnymi. Uczniowie uczą się również jak ciekawie zaprezentować swoją pracę. Nowe elementy wprowadzane są do programów nauczania. Projekt promuje tolerancję wobec innych kultur i narodów, uczniowie uczą się na temat krajów partnerskich. Uczniowie i nauczyciele pracujący  w projekcie rozwijają swoja kompetencje językową poprzez komunikacje ze szkoła partnerską poprzez e-mail, spotkania projektowe i prezentacje. Podsumowując zaplanowane działania uczniowie organizują koncerty , przedstawiają prezentacje graficzne, materiały multimedialne, publikują trójjęzyczny śpiewnik. Rezultaty projektu będą użyte do rozpowszechniania wartości partnerstw międzynarodowych również po zakończeniu okresu finansowania.

 

- kwota dofinansowania 30000 złotych.

 

 • „Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II”.

 

Przed szkołą, przy głównym wejściu na plac szkolny została posadzona jodła a właściwie dwie (otrzymana w ramach projektu i zakupiona przez szkołę). Obok jodły została zainstalowana tabliczka z napisem: "JODŁA PAPIESKA" POSADZONA NA PAMIĄTKĘ BEATYFIKACJI KAROLA WOJTYŁY- PAPIEŻA JANA PAWŁA II 10.05.2011,

 

 • „KOLUMBOWIE – odkrywcy świata”projekt dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej- realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (od 01.01.2012 do 31.12.2013.

 

W ramach projektu zostaną zakupione: 24 stanowiskowa pracownia językowa za 18000zł, 3 gitary za 3000zł, art.dekoracyjne i rekwizyty do Zaj. teatralno- muzycznych za 3000zł,pomoce dydaktyczne i metodyczne (słowniki, książki i zeszyty ćwiczeń) za 4000zł, platforma edukacyjna za 2500zł.

 

W trakcie realizacji projektu będą prowadzone zajęcia w formie e-learningu z j.angielskiego, matematyki i przyrody. Będą się odbywały zajęcia informatyczne, koło j.angielskiego, zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego, koło matematyczne, koło przyrodnicze, zajęcia teatralno muzyczne, nauka gry na gitarze, nauka tańca, kurs szybkiego czytania i zapamiętywania, zajęcia pod hasłem „Jak pokonać stres i agresję”, zajęcia dotyczące Savior Vive i doradztwa zawodowego, nauka jazdy na nartach, nauka jazdy konnej. Będą się również odbywały zajęcia wyjazdowe: dwa zimowiska połączone z doskonaleniem nauki jazdy, dwa plenery malarskie, dwie zielone szkoły, dwie wycieczki do parków krajobrazowych, dwanaście wyjazdów do kina, teatru lub filharmonii, szesnaście wyjazdów na basen.

 

 • ,,Pamiętam i żyję- dla integracji"- W ramach projektu szkolenie zorganizowane przez Fundację Centrum Europy Lokalnej w Kielcach- przeszkolono 20 uczniów gimnazjum na temat pomocy ludziom chorym na Altzhajmera.

 

 • „Nowe wychowanie we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej”- realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”,  Działania 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”,  Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia”. Projekt realizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach w okresie od 01.06.2012r do 30.09.2015r.
 • „Nowe perspektywy”projekt dla Gimnazjum im.Karola Wojtyły- Papieża Polaka- realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (od 01.08.2013 do 30.06.2015.