Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Regulamin Gimnazjum

Regulamin wewnętrzny

Zespołu Szkół w Kostomłotach

 

Regulamin Zespołu Szkół w Kostomłotach jest dokumentem uzupełniającym do Statutu Szkoły (a w tym Szkolnego Systemu Oceniania) i określającym prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół w Kostomłotach, nagrody i kary oraz zawierającym inne uregulowania dotyczące życia na terenie szkoły.

I. Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. Rzetelnego wykształcenia, otrzymania możliwie pełnej, obiektywnej wiedzy, zgłaszania ewentualnych wątpliwości i uzyskiwania zadowalających wyjaśnień kwestionowanych problemów;
 2. Przejawiania własnej aktywności intelektualnej w zdobywaniu wiedzy, m.in. poprzez korzystanie z zasobów szkoły, w tym z biblioteki, pracowni i pomieszczeń - w porozumieniu z odpowiedzialnymi materialnie ich opiekunami.
 3. Zaspokajania swoich potrzeb kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i rozrywkowych w szkole lub na imprezach przez nią organizowanych.
 4. Pomocy ze strony nauczycieli, wychowawców i innych powołanych do tego pracowników szkoły w rozwiązywaniu dręczących problemów osobistych.
 5. Poszanowania godności własnej, spraw osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
 6. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, jeśli wydaje się ono wadliwe. Opinie te mogą być wyrażane ustnie i pisemnie, mogą prezentować pogląd jednostki lub grupy (organizacji), ale muszą być taktowne i autorsko odpowiedzialne. Opinie ustne mogą być zgłaszane na forum samorządu uczniowskiego.
 7. Przejawiania inicjatywy społecznej i obywatelskiej, tj. zgłaszania i ewentualnego działania na rzecz realizacji pomysłów i rozwiązań oczywiście korzystnych dla uczniów pod względem organizacyjnym, wychowawczym lub innym.
 8. Dobrowolnej przynależności do wybranej przez siebie organizacji młodzieżowej lub społecznej, korzystania z dowolnego koła zainteresowań.
 9. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, innych imprezach - zgodnie ze swymi możliwościami i umiejętnościami. W okresie przygotowywania się do zawodów uczeń ma prawo do pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej odpowiedniego nauczyciela, wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.
 10. Odpoczynku w czasie przerw śródlekcyjnych.Pełnego wypoczynku w przerwach świątecznych i w okresie ferii. Okres ferii jest okresem wolnym od jakichkolwiek poleceń wykonania prac domowych "na wakacje", powtórek, referatów, rozwiązywania zadań. Wyklucza się stosowanie metod pośrednio zmuszających uczniów do uczenia się w okresie świąteczno-wakacyjnym poprzez planowanie (zapowiadanie) klasówek, sprawdzianów lub powtórek na pierwszy tydzień po przerwie wakacyjnej lub świątecznej (wyjątek stanowią uczniowie zdający egzaminy klasyfikacyjne lub poprawkowe).
 11. Opieki socjalnej, zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły.
 12. Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania.
 13. Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania
 14. Korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 15. Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.
 16. Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.
 17. Pełnej, bieżącej informacji o wynikach w nauce i zachowaniu.
 18. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
 19. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
 20. Zwolnienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zajęć wychowania fizycznego i informatyki, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 21. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
 22. Starannie wyważonej oceny z zachowania, wystawionej przez wychowawcę według trybu określonego w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 23. Powiadomienia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnego sprawdzianu wiadomości (przez pisemny sprawdzian rozumie się tu jedno lub wielogodzinną pracę klasową). Bez zapowiedzi może się odbyć kartkówka czyli również pisemny sprawdzian ale taki którego materiał obejmuje ostatnią lekcję (lub maksymalnie ostatnie trzy) i jest możliwy do wykonania przez przeciętnego ucznia w ciągu nie dłuższym niż 15 minut. Pisemny sprawdzian może być tylko jeden w ciągu dnia, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
 24. Zwrotu (lub wglądu do) poprawionych i ocenionych sprawdzianów pisemnych lub kartkówek w okresie dwóch tygodni od ich napisania, w celu dokonania korekty i zapoznania się z opinią nauczyciela.
 25. Konsultowania planów i programów działania, zamierzeń i potrzeb organizacji młodzieżowych, społecznych i samorządu szkolnego z Radą Pedagogiczną na jej konferencjach;
 26. Manifestacji i ochrony interesów samorządowych różnych organizacji poprzez:
 27. demokratyczny wybór do Samorządu Uczniowskiego (rad klasowych i rady samorządu szkolnego) oraz władz szkolnych organizacji młodzieżowych i społecznych; współdziałanie rady klasowej z wychowawcą klasy, rady samorządu szkolnego z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną lub jej komisjami i Radą Rodziców w celu reprezentowania spraw i interesów wszystkich uczniów; współorganizowanie śródsemestralnych spotkań z Dyrektorem Zespołu Szkół zwoływanych przez Dyrektora lub na wniosek rady Samorządu Uczniowskiego
 28. Uczniowie broniący praw uczniowskich lub zgłaszający krytyczne uwagi o życiu szkoły nie mogą być za to negatywnie oceniani. Podlegają w tym zakresie opiece dyrektora szkoły;

II. Obowiązki i powinności ucznia

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym regulaminie stanowiącym załącznik do Statutu Zespołu Szkół w Kostomłotach.
 2. Zachowywać się w każdej sytuacji w życiu szkolnym i pozaszkolnym w sposób godny i odpowiedzialny.
 3. Uczęszczać systematycznie i aktywnie na zajęcia szkolne i wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, pracować nad poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy, sprawności i umiejętności, przygotowywać się do zajęć szkolnych, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 4. Usprawiedliwić każdą nieobecność w szkole według następujących zasad: - przekazać wychowawcy klasy pisemną prośbę rodziców o usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie lekarskie z lekcji - po powrocie do szkoły usprawiedliwienie nieobecności powinno być dostarczone wychowawcy klasy nie później niż na pierwszej lekcji wychowawczej
 5. Systematycznego i punktualnego przychodzenia na zajęcia.
 6. Informować na bieżąco wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły o przebytej ciężkiej lub długotrwałej chorobie.
 7. Przebywać na terenie obiektu szkolnego od chwili rozpoczęcia zajęć klasy do której uczęszcza aż do ich zakończenia. Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie obiektu szkolnego pomiędzy poszczególnymi lekcjami.
 8. Uzyskać zgodę wychowawcy klasy (pedagoga lub dyrektora) na zwolnienie z części lub wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu na prośbę rodziców ucznia.
 9. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, budować autorytet szkoły uczynkami i wypowiedziami, dbać o jej honor i dobro, znać, szanować i wzbogacać tradycje szkoły.
 10. Reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach, innych imprezach - zgodnie ze swymi możliwościami i umiejętnościami.
 11. Godnie zachowywać się w szkole i poza szkołą. Zawsze przestrzegać tradycyjnych form grzecznościowych w kontaktach z otoczeniem, posługiwać się poprawną polszczyzną.
 12. Być zdyscyplinowanym, podporządkowywać się zarządzeniom i poleceniom uprawnionych do ich wydawania osób lub władz społeczności szkolnej.
 13. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
 14. okazywać szacunek innym ludziom: dorosłym, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz kolegom i rówieśnikom,
 15. przeciwstawiać się przejawom agresywności, arogancji, brutalności, wulgarności i zgorszenia, a zwłaszcza nie dopuszczać się ich osobiście
 16. szanować cudze poglądy i przekonania, przejawiać prawdziwą tolerancję w tych sprawach,
 17. szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
 18. naprawić wyrządzoną szkodę lub krzywdę, przeprosić za przewinienie
 19. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, nieść im pomoc, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nigdy nie używać narkotyków ani innych środków odurzających. Nie przebywać w towarzystwie osób łamiących te zasady.
 20. Dbać o czystość i schludność ubioru (do szkoły uczniowie przychodzą bez makijażu, tipsów oraz zbyt wyzywającej fryzury). Strój ucznia w szkole nie może być zbyt krótki i kusy. Bluzka nie może posiadać zbyt dużego dekoltu oraz musi mieć taką długość aby co najmniej łączyła się ze spodniami lub spódnicą. Spódnica z kolei musi mieć taką długość aby zakrywała udo- może odkrywać jedynie kolano. W sytuacjach szczególnych takich jak: uroczystość inauguracji i zakończenia roku szkolnego, święto szkoły i inne uroczystości, należy zakładać uroczysty strój czyli białą koszulę (bluzkę) oraz ciemne (granatowe lub czarne) spodnie lub spódnicę.
 21. Troszczyć się o czystość, porządek, estetykę szkoły i jej otoczenia, aktywnie uczestniczyć w ochronie przyrody, wpływać w miarę swoich możliwości na zmniejszenie zagrożeń ekologicznych - zapylenia, zaśmiecania i niszczenia miejsc, w których się przebywa.
 22. Przebywać w czasie trwania lekcji w sali lekcyjnej, gimnastycznej, czytelni lub na świetlicy (przebywanie na korytarzu, klatce schodowej lub w innym miejscu bez opieki nauczyciela jest zabronione).

 

 

Uczeń powinien:

W sprawach spornych lub konfliktowych dotyczących naruszenia Statutu Zespołu Szkół, albo spowodowanych inną przyczyną np. przekroczenia przepisów prawa - zachować następujący tryb postępowania:

 • odwołać się do wychowawcy klasy, opiekuna samorządu szkolnego,
 • odwołać się do Rady Samorządu Szkolnego z prośbą o reprezentowanie racji ucznia przed dyrektorem, Radą Pedagogiczną,
 • odwołać się do dyrektora Zespołu Szkół.

 

III. Nagrody i wyróżnienia

Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, aktywne uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę, reprezentowanie Zespołu Szkół na zewnątrz, pomoc w nauce innym uczniom oraz zachowania stanowiące godny naśladowania wzór osobowy, uczeń może otrzymać nagrodę.

Ustala się następujące rodzaje nagród:

 • pochwała wychowawcy wobec uczniów danego oddziału,
 • pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły,
 • dyplom,
 • list gratulacyjny do rodziców,
 • nagroda rzeczowa,
 • bilet wstępu na dyskoteki organizowane przez Gimnazjum im.Karola Wojtyły- Papieża Polaka (za wyjątkiem dyskotek zastrzeżonych tylko dla aktualnych uczniów) przyznawany dla uczniów kończących gimnazjum którzy w trakcie trzyletniej nauki w gimnazjum otrzymali w wyniku klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej z zachowania co najmniej cztery razy oceny wzorowe i dwa razy oceny co najmniej dobre. Bilet taki będzie ważny tylko z aktualną legitymacją szkoły ponadgimnazjalnej przez okres uczęszczania do niej ale nie dłużej niż przez trzy lata. Rada Pedagogiczna może w przypadkach szczególnych przyznawać powyższą nagrodę również innym kończącym naukę uczniom którzy wyróżniali się w inny znaczący sposób.

Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród.

Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców Zespołu Szkół lub z budżetu szkoły.

Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu o ocenianiu.

Z wnioskiem o nagrodę lub wyróżnienie występuje do dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej:

 • · wychowawca klasy,
 • · opiekunowie organizacji szkolnych działających na terenie szkoły
 • · opiekun ucznia biorącego udział w konkursie lub olimpiadzie,
 • · Samorząd Uczniowski.

Wnioski o nagrody dla uczniów rozpatruje Dyrektor lub Rada Pedagogiczna.

Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe, samorządowe i państwowe oraz instytucje, organizacje i kluby według odrębnych zasad.


IV. Kary

Za rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych, za łamanie postanowień Statutu Zespołu Szkół oraz zły wpływ na społeczność uczniowską uczeń podlega karze.

Ustala się następujące rodzaje kar:

 • upomnienie wychowawcy,
 • nagana wychowawcy wobec klasy,
  zakaz uczestnictwa w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę,
 • upomnienie dyrektora,
 • nagana dyrektora w obecności wszystkich uczniów,
 • przeniesienie ucznia do równoległego oddziału,

W szczególnie drastycznych przypadkach, w przypadku zastosowania wobec ucznia wszystkich rodzajów kar wymienionych powyżej, jeżeli nadal zaniedbuje on obowiązki szkolne, łamie postanowienia Statutu i regulaminów wewnętrznych, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do przeniesienia go do innego szkoły.

Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

Od nałożonej kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt. a) uczeń bądź jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora Zespołu Szkół w terminie 7 dni, począwszy od dnia powzięcia wiadomości o wymierzeniu kary.


V. Postanowienia końcowe

Zabrania się używania (wyjmowania, oglądania, itp.) w czasie lekcji telefonów komórkowych (chyba że w sytuacjach wyjątkowych, zgodę wyrazi na to nauczyciel). W przypadkach łamania tych zasad, nauczyciel ma obowiązek zabrać telefon i przekazać do sekretariatu, skąd będą go mogli odebrać jedynie rodzice (prawni opiekunowie).

Poszczególne punkty regulaminu mogą zostać zmienione na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego