Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH

Obowiązuje od 17.11.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

ZESPOŁU SZKÓŁ

W

KOSTOMŁOTACH DRUGICH

                                                                                  

                                                          

 

Podstawy prawne

Statut Zespołu Szkół został opracowany na podstawie następujących dokumentów:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. – poz. 60).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).
 4. 4.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. u. z 2017r. poz. 1534).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591).
 8. Konwencja o Prawach Dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
 9. Kodeks Pracy.
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 1611).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578).
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1652).
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej  innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017  roku w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655).
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603).
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.).
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1627).
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia31 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z2017r. poz. 1659).
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).

 


 

§ 1.

1. Nazwa: ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH

2. Miejscowość: Kostomłoty Drugie ul. Kielecka 9

3. Organem prowadzącym jest Gmina Miedziana Góra.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach

5. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

1)        Szkoła Podstawowa im. 4 Pułku Piechoty Legionów AK w Kostomłotach Drugich;

2)        Dotychczasowe Gimnazjum im. Karola Wojtyły-Papieża Polaka w Kostomłotach Drugich;

3)        Publiczne Przedszkole w Kostomłotach Drugich.

6. Na pieczęciach i stemplach jest używana nazwa Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich. Mogą również być używane pieczęcie z napisem Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich i jednym z dopisków:

     Szkoła Podstawowa im. 4 Pułku Piechoty Legionów AK,

     Gimnazjum im. Karola Wojtyły-Papieża Polaka,

     Publiczne Przedszkole w Kostomłotach Drugich.

7. Zespół Szkół używa pieczęci okrągłych, dużych i małych dla Zespołu i każdej z placówek wchodzących w skład Zespołu oddzielnie o ustalonym wzorze i treści zgodnej z nazwą placówki w oparciu o odrębne przepisy.

8. Zespół Szkół jest jednostką publiczną.

 

Czas trwania cyklu nauczania w Zespole Szkół

§2.

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Zespole Szkół łącznie wynosi nie mniej niż  8 lat

2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat: do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w skrzydle szkolnym uczęszczają dzieci pięcioletnie oraz sześcioletnie a także siedmioletnie posiadające decyzję o odroczeniu od obowiązku szkolnego. Do oddziałów przedszkolnych w skrzydle przedszkola uczęszczają głównie dzieci w wieku trzech (od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata) i czterech lat.

3. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończyło 7 lat lub 8- w przypadku gdy było odroczone.

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.  Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły  na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Wniosek, o którym mowa, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat dołączając do niego opinię o potrzebie odroczenia wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego, a odroczone dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

6. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat- nie licząc przygotowania przedszkolnego.

§3.

1. Obwód Zespołu Szkół obejmuje następujące miejscowości:

1)   Miedziana Góra;

2)   Kostomłoty Pierwsze;

3)   Kostomłoty Drugie.

2. W uzasadnionych przypadkach uczniowie są przyjmowani spoza obwodu Zespołu Szkół. O przyjęciu lub nie- decyduje dyrektor biorąc pod uwagę ilości dzieci w oddziałach, warunki lokalowe, kadrowe, itp.

 

Cele i zadania szkoły

§4.

1. Zespół Szkół, będąc elementem systemu oświaty realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, Konwencji Praw Dziecka oraz Karcie Nauczyciela, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

1)   dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

2)   opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

3)   opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

4)   kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

5)   upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

6)   utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

7)   opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

8)   kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

2. Zespół Szkół zapewnia każdemu uczniowi i wychowankowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

3. Zespół Szkół umożliwia każdemu uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia właściwej Szkoły, oraz pozwala absolwentom na dalsze kontynuowanie nauki.

4. Cele i zadania kształtujące środowisko wychowawcze, Zespół Szkół realizuje w oparciu o Ustawę i odpowiednie dokumenty wewnętrzne.

4a. Zespół Szkół zobowiązany jest do edukacji w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

4b. Zespół Szkół umożliwia uczniom uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki. Nie uczestniczenie nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

5. Zespół Szkół umożliwia swym uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

6. Zespół Szkół inicjuje udział uzdolnionej młodzieży w konkursach przedmiotowych na terenie gminy i województwa, oraz zajęciach pozalekcyjnych.

7. Zespół Szkół sprawuje opiekę nad dziećmi podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, oraz w trakcie organizowanych wycieczek.

8. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowane są wg następujących zasad:

1)   jeden opiekun na maksymalnie 26 uczniów (wychowanków) – wycieczka bliskie (miejscowe), jeżeli odbywa się w obrębie miejscowości w której znajduje się placówka, opiekun nie musi wypełniać karty wycieczki;

2)   jeden opiekun na maksymalnie 15 uczniów (wychowanków) – wycieczki zamiejscowe;

3)   jeden opiekun na 10 uczniów (wychowanków)  – w przypadku wycieczek rowerowych, kajakowych, górskich, itp;

4)   o każdym wyjściu z uczniami (wychowankami) poza teren placówki musi być poinformowany Dyrektor Zespołu (lub jego zastępcy);

5)   przed wycieczką zamiejscową przypomina się uczniom obowiązujące zasady bezpieczeństwa;

6)   uczestnicy udający się na wycieczkę zamiejscową, trwającą dłużej niż jeden dzień poza obręb miejscowości, w której znajduje się szkoła, muszą być ubezpieczeni;

7)   rodzice muszą wyrazić zgodę na piśmie na uczestnictwo swojego dziecka w wycieczce, jeżeli jest to wycieczka zamiejscowa. Jeżeli rodzice nie wyrażą zgody, dziecko nie uczestniczy w wycieczce;

8)   w zamiejscowych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie (wychowankowie), w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. Rodzice na piśmie oświadczają, że nie ma przeciwwskazań do udziału dziecka w wycieczce;

9)   kierownik zamiejscowej wycieczki sporządza szczegółowy program wyjazdu i przedstawia Dyrektorowi Zespołu (lub jego zastępcom) kartę wycieczki do zatwierdzenia;

10)                       zabrania się prowadzenia wycieczek z uczniami (wychowankami)  w czasie burzy, śnieżycy i gołoledzi.

9. W celu zapewnienia opieki nad uczniami w czasie przerw między zajęciami  nauczyciele regularnie pełnią dyżury na korytarzach oraz w innych miejscach gdzie przebywają uczniowie. Szczegółowy harmonogram i zakres dyżurów określa się w tygodniowym planie zajęć

10. Uczniom, u których stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub uszkodzenia narządów ruchu, wzroku, słuchu, placówka zapewnia dodatkowe ułatwienia wg zaleceń lekarzy i możliwości.

11. Uczniowie, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki lub doraźna pomoc materialna mogą liczyć na następujące działania ze strony szkoły:

1)   zgłoszenie(po konsultacji z rodzicami) ich potrzeb do GOPS-u;

2)   bezpłatne korzystanie z obiadów;

3)   wypożyczenie na rok szkolny kompletu podręczników z biblioteki szkolnej;

4)   udział w wycieczkach za niższą opłatą.

12. Opiekę medyczną nad uczniami (wychowankami) sprawuje Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze.

§5.

Zespół Szkół działa w oparciu o następujące wewnętrzne dokumenty szkoły:

 1. Statut Zespołu Szkół zawierający Wewnątrzszkolne Ocenianie;
 2. Przedmiotowe Zasady Oceniania;
 3. Plan Pracy Biblioteki;
 4. Szkolny Zestaw Programów;
 5. Szkolny Zestaw Podręczników;
 6.  Regulaminy:

a)    Rady Pedagogicznej,

b)   Rady Rodziców,

c)    Samorządu Uczniowskiego,

d)   Biblioteki Szkoły,

e)    Pracowni komputerowej,

f)    Świetlicy,

g)   Sali gimnastycznej,

h)   Wycieczek, imprez.

 

Organy szkoły

§6.

Organami szkoły są:

 1. Dyrekcja Zespołu Szkół;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół

§7.

 1. Zespołem Szkół kieruje dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego pracy.
 2. Funkcję dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.
 3. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania Dyrektora określają odrębne przepisy.

 

§8.

Dyrektor:

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Zespołu Szkół, oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół;
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 4. Realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji statutowych;
 5. Uczestniczy jako obserwator w posiedzeniach Rady Rodziców i ma prawo wglądu w jej prace;
 6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
 7. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 9. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 10. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 11. Współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.
 12. Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 13. Organizuje powstanie Rady Szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców.
 14. Opracowuje arkusz organizacji szkoły.

 

§9.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkół nauczycieli i pracowników nie  będących nauczycielami.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)     Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)     Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3)     Występowania z wnioskami,  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu Szkół;

4)     Przydziału zakresu obowiązków pracownikom pedagogicznym i administracyjno-obsługowym;

5)     Ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

a)                      zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b)                      materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

6)     Podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

7)     Ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;

8)     Wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;

9)     Ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych;

10) Organizuje edukacyjne zajęcia dodatkowe, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

11) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. Spory w szkole rozstrzygane są przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców lub Samorządem Uczniowskim na posiedzeniach tych organów.  Strony sporów mogą odwołać się od decyzji Dyrektora do organu prowadzącego lub Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
 2. Dyrektor zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż prawidłowy przebieg stażu:

1)   Zapewnia nauczycielom stażystom możliwość zajęć dydaktycznych, wychowawczych,  oraz innych prowadzonych w szkole, a także udział w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb Zespołu Szkół;

2)                  Koordynuje rozwój zawodowy nauczycieli;

3)                  Powołuje komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, oraz czuwa nad prawidłowością przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1)   organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2)   organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 1. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)    dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

2)    realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi
w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;

3)    tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
i wychowanków;

4)    zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5)    zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

 • §10.
 1. Dyrektor Zespołu Szkół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. W celu umożliwienia sprawnego kierowania placówką tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor zespołu szkół po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. Wicedyrektorzy przejmują na siebie część zadań dyrektora zgodnie z przydzielonymi przez niego zadaniami.

 

 

Rada Pedagogiczna

§ 11.

 1. W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich (Przedszkolu, Szkole Podstawowej i dotychczasowym Gimnazjum) co spowodowane jest uzupełnianiem wymiaru zajęć nauczycieli w jednej placówce zajęciami w drugiej, korelacją programową, ciągłością nauczania, wspólnym rozwiązywaniem problemów wychowawczych, lepszym poznaniem uczniów i ich problemów poprzez przekazywanie wiedzy o uczniach i łatwiejszym wyrównywaniem braków edukacyjnych.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą też brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 4. Roczny harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej ustala przewodniczący, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Zespół Szkół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4a. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia, w zależności od kompetencji, Kuratora Oświaty lub Wójta Gminy, którzy uchylają uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratora Oświaty lub Wójta są ostateczne.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

§12.

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)    Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy szkoły;

2)    Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)    Uchwalanie Wewnętrznych Dokumentów;

4)    Współpraca z rodzicami w sprawie kierowania dziecka mającego trudności w nauce na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pedagog szkolny jest wytypowany do utrzymania kontaktów z Poradnią i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji;

5)    Opiniowanie działalności administracyjno-gospodarczej szkoły;

6)    Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym;

7)    Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

8)    Podejmowanie decyzji w sprawie sposobów dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu- egzaminu na zakończenie edukacji w danym typie szkoły- egzaminu gimnazjalnego- do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

9)    Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

10)             Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna w szczególności wyraża opinię o:

1)      Organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)      Projekcie planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora;

3)      Wnioskach Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń  i innych wyróżnień;

4)      Zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata raz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

5)      Wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

6)      Propozycjach dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty nowelizacji statutu i podejmuje uchwały wprowadzające te zmiany.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej w tych sprawach, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów i nauczycieli.
 3. Tryb wyłaniania przedstawicieli Rady Pedagogicznej do konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół określony jest w regulaminie Rady Pedagogicznej.

 

Rada Rodziców

§ 13.

 1. W celu zapewnienia stałego współdziałania rodziców uczniów w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Zespole Szkół działa Rada Rodziców.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określają odrębne przepisy.

2a. Tryb wyboru członków rady: wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;
w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły; do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Szczegółowe kompetencje określa Regulamin Rady Rodziców.

3a. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)    pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

2)    współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;

3)    pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;

4)    udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;

5)    współprace ze środowiskiem lokalnym;

6)    udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole;

7)    organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie i środowisku lokalnym;

8)    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków;

9)    tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły;

10)                        współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału klasy i szkoły.

 1. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rada Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
 3. Rodzice mają prawo do:

1)    Zapoznania się ze Statutem Zespołu Szkół a w tym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;

2)    Informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)    Zapoznania z planami dydaktycznymi i wychowawczymi szkoły i zamierzeniami wychowawczymi danej klasy;

4)    Zapoznania się z Programem Profilaktyki, Programem Rozwoju Zespołu Szkół i innymi regulaminami placówki (nie dotyczącymi uposażenia pracowników);

5)    Rzetelnej informacji wychowawcy klasy na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów lub przyczyn trudności w nauce;

6)    Pisemnej lub ustnej informacji o nagrodzie przyznanej jego dziecku lub zastosowanej wobec niego karze;

7)   Uzyskiwania porad i informacji od nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia swego dziecka.

 1. Zespół Szkół organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nie rzadziej niż raz na kwartał. Ze względu na możliwość naruszania dóbr osobistych ucznia, wyniki nauczania i zachowania przekazywane są rodzicom osobiście lub na piśmie. Wyniki sprawdzianu po Szkole Podstawowej oraz wyniki egzaminu po Gimnazjum są eksponowane w specjalnej gablocie.
 2. Szkoła kontaktuje się z rodzicami w ważnych sprawach dotyczących uczniów również telefonicznie bądź listownie.

 

Samorząd Uczniowski

§ 14.

 1. W Zespole Szkół działa oddzielnie Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i dotychczasowego Gimnazjum. Organizują one działalność uczniowską w zakresie rozwijania zainteresowań kulturalnych, sportowych i turystycznych młodzieży. Samorząd prowadzi pomoc koleżeńską w nauce, oraz prace społeczno-użyteczne, organizuje akcje charytatywne, ekologiczne i inne.

1a. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 1. Szczegółowe zasady wybierania, organizacji i działalności Samorządów Uczniowskich określają ich Regulaminy.
 2. Regulaminy Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu Szkół.
 3. Samorządy mogą przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)    prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)    prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)    prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4)    prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5)    prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6)    prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 3. W przypadku naruszenia praw ucznia dziecku przysługuje prawo do złożenia skargi do Dyrektora za pośrednictwem rodziców. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia – Wójta Gminy Miedziana Góra lub Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

 

§ 14a.

Warunki współdziałania organów szkoły

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.
 3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
 4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:

1)    z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;

2)    decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.

 1. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 3. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
 4. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór /konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

1)    Konflikt dyrektor-rada pedagogiczna:

a)                      Spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,

b)                      W przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.

2)    Konflikt dyrektor – rada rodziców:

a)                      Spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,

b)                      W przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.

3)    Konflikt dyrektor-samorząd uczniowski:

a)                      Spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.

4)    Konflikt rada pedagogiczna- samorząd uczniowski.

a)     Spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

 

Organizacja Pracy Szkoły

§ 15.

 1. W Zespole Szkół obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

(Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca, jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września).

 1. Zajęcia edukacyjne organizowane są w pięciu dniach tygodnia.  W wolne soboty mogą być organizowane zajęcia sportowe oraz imprezy okolicznościowe oraz zajęcia edukacyjne dopuszczone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowych planów nauczania, oraz planu finansowego Szkoły.
 3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do 29 maja danego roku.
 4. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:

1)      liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2)      liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)      dla poszczególnych oddziałów:

b)      tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

c)      tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

d)      tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

e)      wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

f)       wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

g)      tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4)      liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5)      liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

7)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

8)      liczbę godzin zajęć świetlicowych;

9)      liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Zespołu Szkół, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Zespół Szkół nie pobiera żadnych opłat za udostępnianie rodzicom informacji dotyczących ich dzieci w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów i wychowanków którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują zagadnienia zawarte w podstawach programowych i uczą się wszystkich przedmiotów określonych w odpowiednim ramowym planie nauczania.
 4. Zajęcia edukacyjne są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 5. W przypadku przyjęcia do klas I-III „z urzędu” ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły powodującego zwiększenie liczby uczniów ponad liczbę określoną w ust. 7a, dyrektor szkoły po poinformowaniu rad oddziałowych klas z tego samego poziomu może dokonać nowego przydziału do poszczególnych klas.
 6. Na wniosek rad oddziałowych oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (szczególnie jeśli dzieje się to w trakcie roku szkolnego) dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 7b, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 7a.
 7. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 12 i 13, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 9. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 10. Tygodniowy rozkład zajęć w oddziałach przedszkolnych i kl. I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
 11. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 12. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W sytuacjach wyjątkowych Dyrektor może w danym dniu skrócić lekcje ale nie powinny one być krótsze niż 30 minut.
 13. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 14. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach z języków obcych, informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej30 uczniów W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub mniej niż 30 uczniów podział na grupy możliwy jest za zgodą organu prowadzącego. Na zajęciach z informatyki dokonuje się takiego podziału tak,aby przy jednym stanowisku (komputerze) siedział jeden uczeń.
 15. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego.
 16. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 17. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych z tym, że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym - nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.
 18. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 19. W Zespole Szkół działa świetlica wraz ze stołówką:

1)                   W świetlicy pracują wychowawcy w wymiarze 26 godzin tygodniowo;

2)                   Wychowawca świetlicy ma obowiązek opracować roczny plan pracy;

3)                   Dokumentację świetlicy stanowi dziennik zajęć, w którym prowadzący odnotowuje temat zajęć, godziny pracy, oraz frekwencję;

4)   Zasady działalności świetlicy określa regulamin, który opracowuje wychowawca i zatwierdza dyrektor.

 1. Świetlica pełni funkcje:

1)    opiekuńczą;

2)    wychowawczą;

3)    profilaktyczną;

4)    edukacyjną.

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
 2. Zespół Szkół prowadzi bibliotekę szkolną wyposażoną w lektury szkolne, literaturę popularno-naukową, podręczniki, czasopisma, pozycje metodyczne, kasety video, płyty CD itp.  W bibliotece pracują nauczyciele bibliotekarze w wymiarze 30 godzin tygodniowo.
 3. Z biblioteki mogą bezpłatnie korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy.
 4. Biblioteka posiada regulamin, w którym określano zasady korzystania z księgozbioru. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

 

§ 15a.

Dziennik elektroniczny

 1. Dzienniki elektroniczne, mogą być prowadzone na dwa sposoby:

1)    jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej, co nie wymaga zgody organu prowadzącego;

2)    wyłącznie w formie elektronicznej, po zrezygnowaniu z prowadzenia ich w formie papierowej, co wymaga zgody organu prowadzącego.

 1. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:

1)    zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;

2)    zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;

3)    zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

4)    rejestrowania historii zmian i ich autorów;

5)    umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

 1. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników:

1)      w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć,  jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć;

2)      w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego,  dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia semestru;

3)      za prowadzenie dziennika płaci zawsze Zespół Szkół z własnego budżetu, bowiem jest to opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno dziennika elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej.

 1. Nie pobiera się od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych jednostki, a  zatem nie pobierają opłat:

1)      za prowadzenie dzienników;

2)      za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką;

3)      przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.

 1. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.
 2. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także na rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego podmiotu.

 

 

§ 15b.

Biblioteka

 1. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela.
 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)     gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)     korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3)     prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów.

 1. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1)     rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

2)     przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3)     wdrażanie do poszanowania książki;

4)     udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5)     otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

6)     współdziała z nauczycielami;

7)     rozwija życie kulturalne szkoły;

8)     wpieranie doskonalenia nauczycieli;

9)     przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa;

10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.

 1. Zadania biblioteki szkolnej:

1)     popularyzacja nowości bibliotecznych;

2)     statystyka czytelnictwa;

3)     informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

4)     komputeryzacja biblioteki;

5)     renowacja i konserwacja księgozbioru;

6)     systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

7)     współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;

8)     współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy;

9)     Wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i tworzeniem informacji.

 1. Biblioteka pełni funkcje:

1)     kształcąco-wychowawczą poprzez:

a)      rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b)      przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c)      kształcenie kultury czytelniczej,

d)      wdrażanie do poszanowania książki,

e)      udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2)     opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

a)      współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlicowych,

b)      wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c)      otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d)      pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3)     kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. Godziny pracy biblioteki są corocznie dostosowywane przez Dyrektora Szkoły do tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki podane są do publicznej wiadomości na drzwiach wejściowych do biblioteki.
 3. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

1)     organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;

2)     wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

 1. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:

1)     udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne;

2)     rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy;

3)     informowanie o zbiorach, doradzanie;

4)     prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w bibliotece;

5)     pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji;

6)     opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni.

 1. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

1)     udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

2)     współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

3)     współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego;

4)     zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;

5)     udzielanie pomocy w selekcji zbiorów;

6)     współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;

7)     umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli;

8)     współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.

 1. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

1)     wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

2)     organizowanie imprez w środowisku lokalnym;

3)     wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom;

4)     informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;

5)     organizację wycieczek do innych bibliotek;

6)     współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;

7)     wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim;

8)     uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek;

9)     udział w spotkaniach z pisarzami;

10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych.

 1. Rada pedagogiczna:

1)     opiniuje innowacje zgłaszane przez nauczyciela bibliotekarza;

2)     analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku szkolnym).

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1)     w zakresie pracy pedagogicznej:

a)      udostępnianie zbiorów,

b)      udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

c)      informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

d)      inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,

e)      prowadzenie różnych form informacji o książkach,

f)       przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników

g)      informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,

h)      rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się, m.in. poprzez:

¾    spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej;

¾    czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza,

¾    prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka,

i)       organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. poprzez:

¾    informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,

¾    prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów,

¾    organizowanie konkursów cz