Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

przy ZESPOLE SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH

 

Obowiązujący od dnia 28 maja 2015r.

 

 

I. PODSTAWA  PRAWNA:

 

 1. 1.  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  (Dz. U. 1994 r. Nr 43 poz. 163, tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 2. 2.  Ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).
 3. 3.  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407).
 4. 4.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki i Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168, z 1995 r. Nr 19, poz. 94 oraz z 1997 r. Nr 134, poz. 889).
 5. 5.  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1991 r. (sygn. akt I PZP 56/91, OSNC 1992/4/63).

 

II. ZASADY  TWORZENIA  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH.

   

 1. 1.  Dla nauczycieli wysokość odpisu reguluje art. 53 ustęp 1 Ustawy Karty Nauczyciela.
 2. 2.  Dla byłych pracowników będących emerytami i rencistami odpis na fundusz socjalny wynosi 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.
 3. 3.  Dla pracowników niepedagogicznych fundusz socjalny nalicza się w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu  roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie  z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 

III. POSTANOWIENIA  OGÓLNE.

 

 1. 1.  Kwota odpisu na fundusz socjalny pracowników Zespołu Szkół w Kostomłotach II podlegających samorządowi gminy w Miedzianej Górze zostaje przekazana na konto Funduszu Socjalnego Zespołu Szkół w Kostomłotach.
 2. 2.  Świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Socjalnego nie mają charakteru roszczeniowego i są rozdzielane według kryteriów określonych niniejszym regulaminem a ich wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, wymiaru zatrudnienia a także od posiadanych środków.
 3. 3.  Podstawą do prowadzenia zakładowej działalności socjalnej jest opracowywany corocznie plan roczny.
 4. 4.  Świadczenia określona w punkcie V: 1e,1f, 1g, 1h, 1i oraz 1j przydziela i roczny plan opracowuje Komisja Socjalna  w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Zespołu Szkół, a w tym przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie zespołu. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Zespołu Szkół w Kostomłotach.

 

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU       ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

 

1.Ze świadczeń Funduszu na mocy przepisów ustawy mogą korzystać:

a)    Pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół w Kostomłotach w pełnym i niepełnym  wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, powołania, wyboru i mianowania.

b)    Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych z zachowaniem zasad zawartych w punkcie a).

c)    Byli pracownicy (emeryci i renciści) - po przedstawieniu decyzji ZUS, przyznającej rentę lub emeryturę oraz złożeniu corocznie oświadczenia, iż nie podjęli zatrudnienia na rzecz innego podmiotu.

d)    Dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków a także pozostające na utrzymaniu pracownika rodzeństwo lub wnuki jeśli są dziećmi. Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła związku małżeńskiego, a jeśli kształci się w szkole to świadczenie socjalne przysługuje do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia  25 lat.

e)    Członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach- jeżeli byli na ich utrzymaniu z zachowaniem zasad zawartych w punkcie a) i d) oraz małżonek pod warunkiem iż nie posiada własnych dochodów z wyjątkiem małżonka posiadającego rozdzielność majątkową.

f)     Osoby wymienione w punkcie d) będące inwalidami I i II grupy - bez względu na wiek.  

 

V. PRZEZNACZENIE  ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH.

 

 1. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie:

a)    Pożyczek mieszkaniowych na remont, budowę, rozbudowę, zakup lub wykup mieszkania (domu).

b)    Wczasów profilaktyczno-leczniczych i wypoczynkowych dla pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów).

c)    Wczasów profilaktyczno-leczniczych dla matki (ojca) z dzieckiem

d)    Kolonii i obozów klimatycznych dla dzieci i młodzieży oraz klimatycznych wczasów dla matki (ojca) z dzieckiem a także innych form wypoczynku organizowanych przez ZDSPO w Kielcach.

e)    Wypoczynku urlopowego w formie tzw. wczasów turystycznych organizowanego we własnym zakresie przez czynnych i emerytowanych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

f)     Świadczenia urlopowego dla pracowników pedagogicznych.

g)    Pomocy finansowej w okresie wzmożonych wydatków wiosennych, jesiennych, zimowych,

h)   Imprez z okazji Nowego Roku dla dzieci od 2 lat (od początku roku kalendarzowego, w którym kończy 2 lata) i młodzieży do ukończenia 15 roku życia (do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 15 lat).

i)     Organizowanego lub współorganizowanego przez pracodawcę:

-       Wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej np. rajdy, wycieczki.

-       Działalności kulturalno- oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy.

-       Imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej oraz zakupu biletów na imprezy sportowe.

-       Imprez okolicznościowych.

j)       Pomocy rzeczowej przyznawanej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych.

 

 

VI. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

 

 1. Działalność określona w punkcie V: 1a, 1b, 1c i 1d jest realizowana poprzez współpracę z Zakładem Działalności Socjalnej Pracowników Oświaty w Kielcach na mocy podpisanej umowy i zgodnie z obowiązującymi tam  regulaminami. W tym celu przekazuje się do w/w zakładu ustaloną składkę czyli tzw. centralizację. Wysokość odpłatności za przydzielone skierowania zostały ustalone w tabeli stanowiącej załącznik nr 6.
 2. Dofinansowanie świadczeń  socjalnych określonych w punkcie V: 1e, 1g, 1h oraz 1i mogą otrzymać

¾    czynni pracownicy, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia i podaniu niezbędnych danych umożliwiających określenie dochodu na jednego członka rodziny (załącznik nr 4) lub wniosku o przydzielenie świadczeń w najniższym wymiarze (załącznik nr 5),

¾    byli pracownicy (emeryci i renciści), po złożeniu odpowiedniego oświadczenia i podaniu niezbędnych danych umożliwiających określenie dochodu na jednego członka rodziny oraz oświadczenia, iż nie podjęli zatrudnienia na rzecz innego podmiotu (załącznik nr 4a) lub wniosku o przydzielenie świadczeń w najniższym wymiarze oraz oświadczenia, iż nie podjęli zatrudnienia na rzecz innego podmiotu (załącznik nr 5a).

bowiem przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej a także od posiadanych środków. Wysokość tych świadczeń ustalana jest przez powołaną komisję na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1.

 1. Świadczenie urlopowe dla pracowników pedagogicznych (określone w punkcie V: 1f) jest wypłacane na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Działalność określona w punkcie V: 1j może być finansowana w całości ze środków funduszu- zgodnie z każdorazową decyzją komisji rozpatrującej dany przypadek losowy.

 

VII. TRYB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

  

 1. 1.  Osoby mające zamiar w danym roku skorzystać ze świadczeń funduszu socjalnego powinny złożyć w terminie do 15 maja danego roku w sekretariacie Zespołu Szkół oświadczenie o wysokości dochodów (załącznik nr 4 lub 4a) co umożliwi określenie dochodu na jednego członka rodziny. Osoba która z jakichkolwiek powodów nie może określić dochodów swojej rodziny, a chce korzystać ze świadczeń może złożyć zamiast oświadczenia, prośbę (załącznik nr 5 lub 5a) o przyznawanie w danym roku świadczeń z funduszu socjalnego w najniższym przewidzianym wymiarze.
 2. 2.  Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych złożenie takiego oświadczenia lub prośby w terminie późniejszym- razem z wnioskiem o dane dofinansowanie.
 3. 3.  Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku letniego (załącznik nr 2) składają pracownicy do Komisji Socjalnej przy Zespole Szkół w Kostomłotach do 15 maja każdego roku.  
 4. 4.  Wnioski o dofinansowanie w corocznie ustalanych przez Komisję okresach wzmożonych wydatków (załącznik nr 3) (np. wiosennych, jesiennych lub zimowych) składają pracownicy do w/w komisji w ustalanych każdorazowo terminach ogłaszanych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. 5.  Na życzenie Komisji Socjalnej, do podania (wniosku) o dofinansowanie należy dołączyć potwierdzoną kserokopię PIT-ów (swojego, współmałżonka i ew. innych członków wspólnego gospodarstwa domowego) składanych do Urzędu  Skarbowego za rok ubiegły lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu rodziny (małżonków) albo odcinek emerytury czy renty.
 6. 6.  Protokół z posiedzenia komisji podpisuje dyrektor i członkowie komisji.  
 7. 7.  W przypadku odmownego załatwienia wniosku należy podać osobie zainteresowanej powód odmowy.

 

VIII. POMOC MATERIALNA, ZAPOMOGI.

 

 1. 1.  Pracownik, emeryt, rencista lub uprawnieni członkowie rodzin mogą ubiegać się o  zapomogę jeżeli zostali dotknięci wypadkiem losowym, bądź innym zdarzeniem losowym przez co znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.
 2. 2.  Pomoc materialna, zapomoga przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej, współpracowników, związków zawodowych lub przełożonego.
 3. 3.  Zapomoga może być przyznana nie częściej niż raz na dwa lata. Wyjątek stanowią zapomogi z tytułu szczególnych wypadków losowych.
 4. 4.  Wysokość zapomogi  ustala się każdorazowo w ramach posiadanych środków na posiedzeniu Komisji Socjalnej z Dyrektorem.

 

 

IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

 

 1. 1.  Treść regulaminu uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi: ZNP i ZZ „Solidarność”.
 2. 2.  Z postanowieniami regulaminu winni być zapoznani wszyscy pracownicy, których on dotyczy.
 3. 3.  Po zakończeniu roku kalendarzowego Komisja Socjalna sporządza sprawozdanie z działalności socjalnej.
 4. 4.  Osoba która nie podała danych dotyczących dochodów rodziny lub nie złożyła prośby o przydzielanie najniższego dofinansowania, nie jest brana pod uwagę przy przydzielaniu świadczenia.
 5. 5.  Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie lub odmawia dostarczenia PIT,  traci prawo do korzystania z Funduszu przez dwa kolejne okresy na jakie można otrzymać dane świadczenie, usługę lub pomoc. Jeżeli częstotliwość nie jest ograniczona, to osoba ta traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres 2 lat.
 6. 6.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

Uzupełnieniem postanowień i częścią składową są:

a)  Tabela dopłat z Funduszu do różnych rodzajów świadczeń socjalnych (załącznik nr 1),

b)  Wzory wniosków o przyznanie dofinansowania (załącznik nr 2 i 3).

c)  Oświadczenie o wysokości dochodów (załącznik nr 4 i 4a).

d)  Prośba o przyznawanie świadczeń w najniższym wymiarze (załącznik nr 5 i 5a).

e)  Tabela  odpłatności oraz ustalenia progów dochodowych od skierowań finansowanych ze scentralizowanego funduszu  świadczeń  socjalnych (załącznik nr 6).

 1. 7.  Regulamin obowiązuje od dnia pierwszego stycznia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  1

 

TABELA  DOPŁAT DO ŚWIADCZEŃ

Z  ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH

 

L.p

Wysokość miesięcznego dochodu

na osobę w rodzinie

w zł

Procent dopłaty z Funduszu do:

 

¾    wczasów turystycznych (V:1e),

¾   imprez dla dzieci z okazji Nowego Roku i dofinansowanie do organizowanego wypoczynku i rekreacji (V: 1h oraz 1i),

¾    pomoc w okresie wzmożonych wydatków (V:1g),

 

 

 

 

1.

do 1000,-

100 %

2.

1001,-   -  1200,-

98 %

3.

pow.     -  1200,-

96 %

 

% kosztu lub kwoty ustalonej każdorazowo przez Komisję Socjalną w zależności od posiadanych środków

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

 

 1. 1.  Dochód należy obliczać według zasady: PRZYCHÓD – KOSZTY UZYSKANIA ALE BEZ ODEJMOWANIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  2

 

 

Wniosek o dofinansowanie do wczasów  turystycznych.

 

Nazwisko i imię (imiona)             .......................................................................

Miejsce zamieszkania                 .......................................................................

PESEL                                            .......................................................................

 

Proszę o przydzielenie dofinansowania do wczasów turystycznych w wakacje roku ........

Oświadczam, że rodzina moja składa się z ......... osób pozostających we

wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Oświadczam iż wysokość dochodu mojej rodziny za rok ubiegły jest zgodna z danymi podanymi w złożonym oświadczeniu o wysokości dochodu.

 

                                                                  .....................................................................

                                                                   podpis osoby ubiegającej się o pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  3

 

 

Wniosek o pomoc finansową w okresie wzmożonych wydatków.

 

 

Nazwisko i imię (imiona)             .......................................................................

Miejsce zamieszkania                 .......................................................................

PESEL                                            .......................................................................

 

 

    Proszę o udzielenie pomocy finansowej w okresie wzmożonych wydatków ................................................... .

(wpisać: wiosennych, jesiennych lub zimowych)

 

Oświadczam, że rodzina moja składa się z ......... osób pozostających we

wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Oświadczam iż wysokość dochodu mojej rodziny za rok ubiegły jest zgodna z danymi podanymi w złożonym oświadczeniu o wysokości dochodu.

 

 

 

                                                                  .....................................................................

                                                                   podpis osoby ubiegającej się o pomoc

Załącznik  nr  4

 

 

Oświadczenie o wysokości dochodów pracowników czynnych.

 

Nazwisko i imię (imiona)             .......................................................................

Miejsce zamieszkania                 .......................................................................

PESEL                                            .......................................................................

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ............(wpisać ostatni rok za który dokonano rozliczenia z Urzędem Skarbowym) moja rodzina uzyskała dochody w podanych w tabeli wysokościach :

 

Członek rodziny

(Podać imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny którzy tworzą wspólne gospodarstwo domowe (dzieci do 18 roku życia a jeżeli się kształcą to do czasu ukończenia nauki lecz nie dłużej niż do ukończenia 25 lat).

 

Wiek dziecka i nazwa szkoły do której uczęszcza.

 

Kwota dochodu

(dotyczy osób uzyskujących jakikolwiek dochód np. pensja, emerytura, renta, inne świadczenia).

Składający oświadczenie

 

 

Małżonek:

 

 

Dzieci  lub inni członkowie rodziny

1:

 

 

2:

 

 

3:

 

 

4:

 

 

5:

 

 

6:

 

 

Razem dochód:

 

Średni miesięczny dochód na osobę=  dochód : 12 miesięcy : ilość osób

 

 

Uwaga: Dochód należy obliczać według zasady: PRZYCHÓD – KOSZTY UZYSKANIA ALE BEZ ODEJMOWANIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

 

 

 

Oświadczam, że zostałem (-am) pouczony (-ona) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 247 Kodeksu Karnego, który mówi że za składania fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz o zasadzie wynikającej z Regulaminu ZFŚS rozdział IX p. 4, który mówi:

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie traci prawo do korzystania z Funduszu przez dwa kolejne okresy na jakie można otrzymać dane świadczenie, usługę lub pomoc. Jeżeli częstotliwość nie jest ograniczona, to osoba ta traci prawo do korzystania z Funduszu  przez okres 2 lat.

 

                                                                  .....................................................................

                                                                      podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

Załącznik  nr  4a

 

 

Oświadczenie o wysokości dochodów byłych pracowników (emerytów i rencistów).

 

Nazwisko i imię (imiona)             .......................................................................

Miejsce zamieszkania                 .......................................................................

PESEL                                           .......................................................................

 

1)    Oświadczam, że w roku kalendarzowym ............(wpisać ostatni rok za który dokonano rozliczenia z Urzędem Skarbowym) moja rodzina uzyskała dochody w podanych w tabeli wysokościach :

 

Członek rodziny

(Podać imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny którzy tworzą wspólne gospodarstwo domowe (dzieci do 18 roku życia a jeżeli się kształcą to do czasu ukończenia nauki lecz nie dłużej niż do ukończenia 25 lat).

 

Wiek dziecka i nazwa szkoły do której uczęszcza.

 

Kwota dochodu

(dotyczy osób uzyskujących jakikolwiek dochód np. pensja, emerytura, renta, inne świadczenia).

Składający oświadczenie

 

 

Małżonek:

 

 

Dzieci  lub inni członkowie rodziny

1:

 

 

2:

 

 

3:

 

 

4:

 

 

5:

 

 

6:

 

 

Razem dochód:

 

Średni miesięczny dochód na osobę=  dochód : 12 miesięcy : ilość osób

 

Uwaga: Dochód należy obliczać według zasady: PRZYCHÓD – KOSZTY UZYSKANIA ALE BEZ ODEJMOWANIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

 

2)    Oświadczam również, iż w okresie od składania ostatniego oświadczenia nie podjąłem

(-am) zatrudnienia na rzecz innego podmiotu i w związku z tym nadal chcę korzystać ze świadczeń finansowanych z Funduszu  Socjalnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach.

 

 

Oświadczam, że zostałem (-am) pouczony (-ona) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 247 Kodeksu Karnego, który mówi że za składania fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz o zasadzie wynikającej z Regulaminu ZFŚS rozdział IX p. 4, który mówi:

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie traci prawo do korzystania z Funduszu przez dwa kolejne okresy na jakie można otrzymać dane świadczenie, usługę lub pomoc. Jeżeli częstotliwość nie jest ograniczona, to osoba ta traci prawo do korzystania z Funduszu  przez okres 2 lat.

 

                                                                  .....................................................................

                                                                      podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik  nr  5

 

 

Prośba czynnego pracownika o przydzielanie świadczeń w najniższym wymiarze.

 

Nazwisko i imię (imiona)             .......................................................................

Miejsce zamieszkania                 .......................................................................

Nr identyfikacyjny (NIP)              .......................................................................

 

W związku z trudnościami w określeniu dochodu mojej rodziny proszę o przydzielanie w roku ……… świadczeń z funduszu socjalnego w najniższym przewidzianym regulaminem wymiarze.

 

 

                                                                  .....................................................................

                                                                            podpis osoby składającej prośbę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  5a

 

 

Prośba byłego pracownika (emeryta, rencisty) o przydzielanie świadczeń w najniższym wymiarze.

 

Nazwisko i imię (imiona)             .......................................................................

Miejsce zamieszkania                 .......................................................................

Nr identyfikacyjny (NIP)              .......................................................................

 

W związku z trudnościami w określeniu dochodu mojej rodziny proszę o przydzielanie w roku ……… świadczeń z funduszu socjalnego w najniższym przewidzianym regulaminem wymiarze.

 

Oświadczam jednocześnie, iż w okresie od składania ostatniego oświadczenia nie podjąłem (-am) zatrudnienia na rzecz innego podmiotu i w związku z tym nadal chcę korzystać ze świadczeń finansowanych z Funduszu  Socjalnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach.

 

 

 

                                                                  .....................................................................

                                                                            podpis osoby składającej prośbę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 6

 

TABELA  ODPŁATNOŚCI ORAZ USTALENIA PROGÓW DOCHODOWYCH OD SKIEROWAŃ FINANSOWANYCH ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

 

Grupa

Dochód brutto

na osobę w rodzinie

w zł

Odpłatność od jednego skierowania (V: 1b, 1c, 1d)

I

0 – 1500 zł

0 zł

II

1501  -  2000 zł

30 zł

III

2001 – 3000 zł

40 zł

IV

powyżej     -  3000,-

50 zł